Kilsyth Athletic v Thorn Athletic

West Park United v Thorn Athletic

Rossvale Academy v Thorn Athletic

St Peters v Thorn Athletic

Harmony Row v Thorn Athletic

BSC Glasgow v Thorn Athletic

Glenvale v Thorn Athletic

Eglinton v Thorn Athletic

Cambria v Thorn Athletic

Glasgow Harp v Thorn Athletic